Strategi


Utökad produktionskapacitet

För att nå en produktionskapacitet på minst 3 TWh till år 2030 ska Biokraft öka kapaciteten i befintliga anläggningar, bygga nya anläggningar samt utveckla strategiska samarbeten och/eller genomföra förvärv. Investeringskostnaden för att bygga ut årlig produktionskapacitet med 1 GWh är cirka 4-6 MSEK. Investeringsbehovet är således betydande och varje Investeringsbeslut föregås av en strukturerad process på 12-18 månader för att säkerställa tillgång till substrat, finansiering och tekniska lösningar. Kontinuerlig vidareutveckling av den egna HOLD Technology förväntas kunna bidra med utökad kapacitet i såväl befintliga som tillkommande anläggningar. 

 

Standardiserade anläggningar

Vi har för avsikt att skapa standardiserade produktionsanläggningar för att öka skalfördelarna både i uppförande- och produktionsfasen. Tillgången till slam och sorterat hushållsavfall är begränsad medan tillgången till lantbruksbaserade hållbara substrat bedöms som god. Biokraft fokuserar därför i nuläget främst på att etablera lantbruksbaserade anläggningar med en årlig produktion på minst 120 GWh för flytande biogas. Mindre anläggningar är också intressanta när det gäller CBG-produktion som kan anslutas direkt till gasnätet.

Biokraft har en portfölj av potentiella tillväxtprojekt i olika stadier. 

 

Utveckla HOLD Technology™ och bolagets unika kompetens

Biokraft är väl positionerat för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på förnybar energi och cirkulär energihantering. Biokraft HOLD Technology™ utgör grunden för bolagets verksamhet. Med HOLD Technology™ erhålls en stabil process som klarar av mycket höga belastningar, vilket i sin tur ger en optimal produktion.

Tekniken har utvecklats i över femton år där vi varvat forskning med praktisk erfarenhet från biogasproduktion i stor skala. Samarbetet mellan teori och praktik har resulterat i en unik och världsledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas på bästa sätt. HOLD Technology™ utvecklas kontinuerligt bland annat genom det viktiga arbetet med att identifiera och testa nya substrat, som saknar andra mer lämpade användningsområden, för återvinning.

Sammanlagt har över 400 organiska material utvärderats vilket till exempel medfört att vi idag kan återvinna gödsel på ett effektivt sätt. En kunskap som vi säljer till andra producenter.

 

Öka andelen flytande certifierad biogas

Flytande biogas möjliggör längre transporter av biogas för att endera ersätta flytande fossilgas i redan etablerad nordisk och europeisk infrastruktur eller injekteras i traditionellt gasnät. Flytande biogas öppnar därmed för försäljning till den europeiska gasmarknaden.

Vi satsar även där det är möjligt att producera ISCC-certifierad biogas som förutom att ge ett hållbarare samhälle och förbättrar lönsamheten i affären.

 

Samarbeta för snabbare tillväxt

Samarbeten med akademi och företag är en mycket viktig framgångsfaktor och ambitionen är att öka antalet långsiktiga och strategiska partnerskap längs hela värdekedjan med främst kunder, leverantörer av substrat, distributörer av biogas och biogödsel. Vi söker även att etablera partnerskap med lantbrukare som har överskott på hållbara substrat, dvs främst lantbruk som föder upp djur eller producerar mjölk och ägg. I dessa partnerskap, där Mönsterås är ett bra exempel, uppnås ett cirkulärt kretslopp där gödsel omvandlas till flytande biogas och där restprodukterna blir biogödsel och jordförbättring som återförs till lokala lantbrukare.

Alla samarbets- och tillväxtprojekt utvärderas i enlighet med HOLD Technology™ vilket visar på projektens lönsamhets- och storlekspotential. Långsiktiga partnerskap inleds ofta med ett samarbete där man utvärderar möjligheten att återvinna oprövade substrat. I andra fall kan det handla om att Biokraft blir en långsiktig utbyggnads- och driftpartner av externa parters biogasanläggningar.