Vår framgång grundas på forskning, processkompetens och ständig innovation


Pro-Tech ansvarar för forskning och utveckling  samt bistår koncernen med ingenjörskompetens till produktionsanläggningar och investeringsprojekt

Teknikavdelningen

Teknikavdelningen inom Protech förser Biokrafts produktionsanläggningar och investeringsprojekt med ingenjörsresurser. För produktionsanläggningar behövs stöd med processrelaterade frågor och kontrollsystem dels för daglig drift, dels för frågor kring förebyggande och förbättrande åtgärder. I Biokrafts större investeringsprojekt innehar Protech som regel den tekniska projektledarrollen men fyller även ingenjörsrollerna i projektets beställarorganisation för process, styr/regler och mek. I driftssättnings- och upprampningsfaser är dessa personer centrala i det team som tar anläggningarna till full produktion i samverkan med driftsorganisationen. I Biokrafts mindre investeringsprojekt inom t.ex. förbättrande åtgärder eller nyanskaffning av enhetsoperationer genomför Protechs ingenjörer ofta hela arbetet med projektering, beställning och utförande åt respektive affärsområde.

Forsknings- och utvecklingsavdelningen

Forsknings- och utvecklingsavdelningen har hög kompetens och lång erfarenhet inom framförallt den mikrobiologiska delen av biogasprocessen (dvs den biologiska nedbrytning som sker i rötkamrarna). Arbetet syftar till att bättre förstå variabler i de grundläggande mikrobiella processerna för att därigenom kunna nå bästa möjliga resurseffektivitet, flexibilitet och lönsamhet i våra processanläggningar. Idag jobbar vi också mycket med frågeställningar som rör tekniker kopplade till förbehandling och avvattning/rötrestförädling.

I vårt forsknings och utvecklingsteam ingår erfarna forskare lab-tekniker och processingenjörer. Utveckling och utvärdering av nya eller förbättrade rötningskoncept görs i vårt labb i Linköping

Basen för våra labbtester är konventionella anaeroba labskalereaktorer som inkuberas i mesofil eller termofil temperatur. Processkoncepten trimmas sedan för att maximera metanutbyte och organisk belastning. Reaktorerna körs ofta för att simulera tänkta full-skaleprocesser och den dagliga uppföljningen gör att R&D-gruppen i labbet kan identifiera och åtgärda olika typer av processproblem, flertalet kopplade till någon sorts närings- eller spårämnesbrist. Resultaten och underlagen från våra labbtester är centrala för det fortsatta arbetet på  för dimensionering, massbalanser, driftssättning och upprampning som görs av teknikavdelningen.

Substratutvärdering

För att kunna öka en etisk och hållbar biogasproduktion behöver marknaden hitta nya/okonventionella substrat. Vårt forsknings- och utvecklingsteam har utvärderat mer än 400 substrat. Avfall och restprodukter från olika processindustrier där främst livsmedelsindustrin, skogs-, jordbruks, och akvatiska produktionssystem samt avloppsvatten från pappers- och massabruk har varit i fokus, men även substrat/restprodukter kopplat med produktion av andra biodrivmedel som bioetanol och biodiesel är väl undersökta av vårt forskningsteam. Varje utvärdering ger oss en karaktärisering av substratet med avseende på nedbrytbarhet, näringsinnehåll och metanpotential. Datan är sedan basen i modelleringar av nya processkoncept inkluderande både biometanpotential och mängder och kvalitet på den biogödsel som bildas.   

Substratutvärderingen är också central för krav och certifieringar (HBK, ISCC och SPCR m fl.). Underlagen som tas fram används bland annat för att skatta mängd biometan från spårbara substrat och förutsäga halter av näringsämnen i processen och senare biogödseln.

Nationellt och internationellt nätverkande 

Vi samarbetar aktivt för att utveckla biogaslösningar industriellt och ingår i nätverk med nationella och internationella forskningsinstitutioner, universitet, industripartners och andra intressenter.

Våra aktiviteter inkluderar också koordinering och/eller deltagande i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av bland annat Energimyndigheten, FORMAS, Europeiska Kommissionen och Norska Vetenskapsrådet. Biokraft har också ett långvarigt samarbete med Linköpings Universitet och Biogas Solutions Research Center (BSRC) – det nationella kompetenscentret finansierat av Energimyndigheten.

Kontakta oss

Jörgen Ejlertsson

VP Process and Technology

jorgen.ejlertsson(at)biokraft.com

Biokraft HOLD Technology™ optimerar storskalig biogasproduktion

Ett av våra framgångskoncept är HOLD Technology™, en avancerad processteknologi som vi kontinuerligt utvecklat sedan 2005 för att optimera storskalig biogasproduktion. Metoden är en av de mest effektiva globalt sett och när den 2007 implementerades för första gången i full skala i Ulsan, Sydkorea, ökade vår anläggning produktionseffektiviteten med 3-5 gånger.

 

HOLD Technology™ bygger på tre hörnstenar:

Egen design

Egen design av kritiska anläggningsdelar skapar optimala livsmiljöer för mikroorganismerna som jobbar i rötkamrarna.

Optimerade recept - The Leadership of Microbes™

Vi har tagit fram recept dvs kunskap om hur vi bäst kombinerar olika substrat för att få en optimal biogasproduktion. Biokraft har byggt upp en unik kompetens efter att ha testat över 400 olika substrat i laboratoriemiljö. I en produktionsanläggning kan blandningarna kompletteras med tillsatser för att erhålla en optimal balans mellan maximal energiutvinning, effektiv nedbrytning och minimering av biprodukter.

Rätt tillförsel av substrat

Processen för tillförsel av olika substrat i rötkammaren är känslig och effektiviteten är beroende av design på anläggningen samt vilka substrat som tillförs. Målet är att hålla "grytan kokande” även när man tillför nytt substrat. Vi mäter gasproduktionen och styr blandningen i rötkammaren med mål att mikroorganismerna bibehåller en effektiv produktion med en hög utnyttjandegrad av energin som finns inbyggd i substratet.

Produkten – biogasen och biogödseln – ska därefter förädlas och transporteras till användarna, medan eventuella biprodukter omhändertas för att kretsloppet ska slutas.