Biogas bidrar till ett cirkulärt och hållbart samhälle


Biogas är ett förnybart alternativ till fossil gas

Biogas bidrar positivt till ett stort antal miljö- och samhällsmål, som ren stadsluft och ett slutet kretslopp. Det gör biogasen unik. Forskning visar att ju bredare systemperspektiv och ju fler delar av livscykeln som ingår i analysen, desto bättre blir biogasens klimatprestanda i förhållande till andra alternativ. Detsamma gäller biogasens samlade miljö-och samhällsnytta – ju fler miljöaspekter och samhällsnyttor som tas med i analysen, desto tydligare framgår det att inga andra bränslen ger så stor miljö- och samhällsnytta som biogas.

Industriellt sker biogasproduktion ofta i stora rötkammare där en aktiv bakterieflora bryter ner det organiska materialet och omvandlar det till rågas. Parallellt bildas även biogödsel vilket kan användas direkt som ersättning till flytgödsel eller förädlas till biomull och biospets.

 

En ren och naturlig process där mikroorganismer gör jobbet

Biogas består huvudsakligen av metan (CH4). Metan är en energirik energibärare av hög kvalitet som bildas genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Biogas bildas i nedbrytningen  av organiskt material, som en del av det naturliga kretsloppet. Biogasproduktion och förbränning tillför med andra ord ingen fossil koldioxid i atmosfären.


Flytande biogas – energirik, fossilfri och ger minimala utsläpp

122 BIOGAS

Flytande biogas ger lång räckvidd

Flytande biogas har högt energiinnehåll per volymenhet och lämpar sig för tunga vägtransporter, sjöfart och andra verksamheter som behöver energi oberoende av en väl utbyggd infrastruktur. Med andra ord är flytande biogas ett hållbart alternativ till fossil gas eller diesel.

Flytande biogas är rågas som uppgraderats till minst 99 procentig metan som sedan kyls till -162 grader då den övergår till flytande biogas.

Vår strategi är att öka leveranserna av flytade biogas för att möta den växande efterfrågan.

 

Antalet gaslastbilar ökar

Allt fler tunga fordon drivs med alternativa bränslen såsom flytande biogas och intresset för gaslastbilar ökar i flera europeiska länder. Det gäller även fjärrtrafik. Volvo, Scania, MAN och Iveco satsar stort på att utveckla effektiva och hållbara bränslelösningar.

Bland annat är Euro 6 gasmotorer idag i princip lika effektiva som en dieselmotor. Därtill har andra aktörer i transportkedjan såsom stora åkerier och distributörer beslutat att köra sina lastbilar på gas i Europa. Utvecklingen har en positiv påverkan på infrastrukturen för fordonsgas även i de nordiska länderna, då godstransporter i regel sker över nationsgränser. Förnybara alternativ som biogas gynnas också av ökade krav på sänkta koldioxidutsläpp.

Produktblad biogasbränsle


Komprimerad biogas bäst för kollektivtrafik och uppvärmning

96 BIOGAS

Komprimerad biogas är rågas som renats så att den har en metanhalt på 97 procent för att kunna föras in på gasnätet eller användas som fordonsbränsle.

Gasen produceras med fördel genom återvinning av avloppslam från lokala reningsverk där gasen distribueras lokalt via ett gasnät eller i specialbyggda gasflak som innehåller gastuber.

Den komprimerade gasen lämpar sig bäst för lokal användning då transportkostnaderna per energienhet inte motiverar längre transporter.

 


Kontakta oss

Sohrab Moshiri

Group Head of Sales

sohrab.mosihiri(at)biokraft.com