Information om Biokrafts visselblåsarkanal

På Biokraft arbetar vi aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för alla som kommer i kontakt med oss, oavsett om du är anställd, arbetssökande, konsult eller leverantör. Ju tidigare eventuella missförhållanden eller oegentligheter upptäcks, desto bättre möjligheter finns att förebygga riskerna och begränsa skadorna. Biokrafts medarbetare har en nyckelroll för att fånga upp eventuella missförhållanden i vår verksamhet. Det är därför alla medarbetares ansvar att larma om allvarliga oegentligheter eller misstanke om att sådana pågår. Visselblåsarkanalen erbjuder medarbetare och andra personer en möjlighet att rapportera om misstankar om överträdelser av lag, Biokrafts uppförandekod eller andra allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Biokraft.

Vad kan jag rapportera?

Allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som utgör lagbrott eller sådana vars avslöjande ligger i allmänhetens intresse. Det kan också vara överträdelser mot vår uppförandekod. Rapportering ska enbart avse oegentligheter begångna av personer på Biokraft inom ramen för vår verksamhet dvs händelser av rent privat karaktär eller som inträffar inom en annan organisation ska inte rapporteras till Biokraft. Du bör inte heller visselblåsa om sådant som rör din egen anställning eller personliga förhållanden med kollegor. Sådana frågor bör i stället lyftas med din närmaste chef.

Hur kan jag rapportera?

  • Rapportering från medarbetare sker i första hand till närmaste chef eller HR.
  • Visselblåsarkanalen ska kunna användas i de fall där det inte hjälper att rapportera till närmaste chef eller HR, men också i andra fall, till exempel om den information som rapporteras inte är lämplig att rapportera om internt. 
  • Rapportering i visselblåsarkanalen kan ske öppet eller anonymt.
  • Du når verktyget genom att klicka på länken ”Rapportera här”.

Vad händer med min rapport?

Rapporten tas emot av Biokrafts interna visselblåsarpanel. Alla meddelanden in rapporteringskanalen hanteras konfidentiellt. Du som rapporterar får en bekräftelse när rapporten har tagits emot. Har du valt att lämna kontaktuppgifter kan vi även komma att kontakta dig för bekräftelse och för följdfrågor. Det gäller dock inte om du har avsagt dig rätten att få en bekräftelse eller om vi har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.