Istock 1256638870

Vi möjliggör en övergång från fossil till förnybar energi

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet

Biokraft grundades i syfte att bidra till en hållbar omställning från fossil till förnybar energi. Genom att återvinna organiska restprodukter arbetar vi mot vår vision om en hållbar värld som producerar bioenergi och näring i ett cirkulärt kretslopp. Vi bidrar också till ett mer hållbart samhälle med ökad självförsörjningsgrad av energi och livsmedel.

Målet är att öka produktionen av biogas och biogödsel, samt skapa ökad avkastning som investeras i flera hållbara lösningar samtidigt som vi utvecklar och förbättrar övriga dimensioner av hållbarhet i vår verksamhet

Rectangle 1045 ( demo Väg uppifrån 1562x600)

Tre övergripande mål

  1. Vi ska arbeta för ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle genom investeringar, innovation och tillväxt på biogasområdet. Ett av bolagets strategiska mål är att öka våra biogasleveranser med 20-30% per år.
  2. Effektiv och ansvarsfull verksamhet
    - Kontinuerligt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och producera förnybara produkter med hög miljöprestanda och resurs effektivitet
    - Vara en ansvarsfull och transparent partner och styra affären på ett förtroendeingivande sätt
  3. Vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för en trygg och säker arbetsplats med engagerade medarbetare.

Produkter för ett hållbart samhälle

Biokraft skapar cirkulära flöden och hållbara produkter utav biologiskt avfall. Förnybar och lokalt producerad biogas ersätter fossila bränslen och via biogödseln återförs näringen från det organiska avfallet till jordbrukets matproduktion, vars restprodukter återigen kan rötas till biogas och biogödsel.

Offer1

Investeringar i förnybar energi

Vår verksamhet ska ge långsiktig avkastning för att säkerställa hållbar tillväxt för bolaget, snarare än kortsiktiga vinster. Vi investerar i vår verksamhet och bygger hållbara energisystem, där biogasen spelar en viktig roll. Investeringar i existerande och framtida biogasanläggningar säkrar energiproduktionen för framtiden samtidigt som de främjar en utveckling av lokalsamhällen.

Customer Groups1. (slingrig väg genom skog)

Effektiv och ansvarsfull verksamhet

Vår kärnverksamhet består av produktion av biogas som uppgraderas till komprimerad eller flytande biogas. Ambitionen är att bidra till en hållbar och fossilfri framtid genom att både utöka produktionskapaciteten vid befintliga anläggningar samt bygga nya anläggningar med tydlig inriktning på flytande biogas.
Jakob Cotton Uqjf6y91zzs Unsplash Svartvit

Biogödsel bidrar till hållbart lantbruk

2022 producerades 41 341 ton biogödsel som kan ersätta fossilt framtagen konstgödsel och förse jordbruket med näring och jordförbättrande mullämnen. Produktion av biogödsel i de svenska och norska anläggningarna bidrar till självförsörjningsgraden i det inhemska jordbruket. Det pågår omfattande arbete för att öka torrsubstansen av biogödseln, för att på så sätt minska transporterna och bidra till bättre lönsamhet.

58 SBG People

Engagerade medarbetare

Biokrafts medarbetare är avgörande för vår utveckling. Med avstamp i våra ledord; respekt, kunskap, glädje och passion vill vi utveckla både ledarskap och medarbetarskap. En säker och inkluderande arbetsmiljö är viktiga grundstenar för engagerade medarbetare som trivs. Därför erbjuds löpande utbildning och individuell kompetensutveckling.

Insghts1 (betongkonstruktion av arenaliknande)

Samverkan och påverkansarbete

Säkra och strategiska partnerskap i hela värdekedjan, med såväl leverantörer som kunder, är viktigt för en hållbar tillväxt. Våra anläggningar angränsar till flera av våra samarbetspartners verksamheter och även till bostäder.

Genom medlemskap i Energigas Sverige, Avfall Sverige och Biogas Öst bedrivs ett påverkansarbete gentemot politiker, media och myndigheter i syfte att främja biogasen långsiktiga spelregler. Biokraft har bl.a. bidragit till Förslag till Nationell Biogas Strategi och medverkat regelbundet i debattartiklar.

Biokraft bidrar till sex av de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Unsplash C5prbxfhjgo (hållbarhetssymboler)

Biokraft bidrar aktivt till de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 – FN:s agenda för hållbar utveckling med 17 globala hållbarhetsmål – utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Den globala biogasproduktionen bidrar, direkt eller indirekt, till samtliga globala hållbarhetsmål, enligt en studie av Biogas Research Center. Branschorganisationen Energigas Sverige menar att användning av biogas och biogödsel minskar beroendet av importerad naturgas och konstgödsel, vilket leder till försörjningstrygghet av energi och livsmedel. Det bidrar även till lokala arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter. Det finns en direkt koppling mellan Biokrafts kärnverksamhet och sex av de globala målen.

7. Hållbar energi för alla

Väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

För att uppnå detta utvecklingsmål är biogas en viktig komponent i den globala energimixen. Scandinavian Biogas investerar i och producerar biogas, som ersätter fossila bränslen. Vår biogas bidrar till mer än 90 procents utsläppsreduktion, jämfört med fossila bränslen, samt att råvarorna inte förstör områden med ett högt biologiskt värde.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö.

Att skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete och ett empatiskt ledarskap är högt prioriterade frågor för Biokraft.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Anpassa industrier för att göra dem mer hållbara och effektivisera resursanvändningen.

Ett av koncernens fokusområde är att ständigt öka resurseffektiviteten i produktionsanläggningarna. Vi arbetar även kontinuerligt med att ersätta äldre teknik med renare och effektivare alternativ.

11. Hållbara städer och samhällen

Minska städernas miljöpåverkan per person. Målet handlar om att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet och avfallshantering.

Vi skapar ett alternativ till förbränning av avfall, genom att erbjuda biologisk behandling av organiskt avfall där energin och näringen återvinns. När biogas används som bränsle förbättras också luftkvaliteten i städer avsevärt, genom lägre halter av kväveoxider och skadliga partiklar från avgaser jämfört med förbränning av andra bränslen. Även buller minskar vid fordonsdrift på biogas.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Återvinna avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Biokraft ser organiskt avfall som en resurs. Under 2022 
återvann koncernen 861 628 ton organiskt avfall och restprodukter, levererade 328 GWh biogas till samhället och återförde 41 341 ton biogödsel till jordbruket. Att driva biogasanläggningarna på ett ansvarsfullt sätt är en del av grunden i vårt hållbarhetsarbete. Fokus ligger på material-, energi och vattenoptimering samt att förebygga utsläpp till luft, vatten och mark.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Biokraft producerar förnybara produkter i form av biogas och biogödsel, som möjliggör för företag och konsumenter att byta från fossila till förnybara alternativ.


Har du frågor? Kontakta oss!

Tina Blix

Group Head of Sustainability

tina.blix(at)biokraft.com

Håvard Wollan

VP Business Area Norway & Markets

hw(at)biokraft.com