Styrelseutskott


Revisionsutskott

Revisionsutskott ska utan inverkan på styrelsens övriga ansvar och uppgifter, bland annat följa upp koncernens finansiella rapportering, finansiell riskhantering, internkontroll samt redovisning och revision.

Revisionsutskottet består av Anders Bengtsson, Håkon Welde och Petra Einarsson (ordförande).

Revisionsutskottets huvuduppgifter enligt Koden är

 •  övervaka bolagets finansiella rapportering,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering
 • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidragit till tillförlitligheten i de finansiella rapporterna samt om de uppgifter som utskottet har haft,
 • kvalitetssäkra bokslutskommuniké och delårsrapporter före styrelsens beslut,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
 • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval, och
 • följa upp arbetet inklusive lagefterlevnad avseende miljö, arbetsmiljö och andra hållbarhetsfrågor, exempelvis utfall av ISCC-certifieringarna.

 

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet föreslår, övervakar och utvärderar tillämpningen av program och principer för ersättningar och anställningsvillkor för ledande befattningshavare och styrelse.

Ersättningsutskottett består av Anders Bengtsson (ordförande), David Schelin och Tina Helin.

Huvuduppgifterna för ersättningsutskottet regleras enligt Koden:

 • förbereda styrelsens beslut i frågor som rör principer för ersättning, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande ledningen,
 • övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och de som har avslutats under året för den verkställande ledningen, och
 • övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till styrelse och verkställande ledning, vilka årsstämman är juridiskt skyldig att fastställa, samt nuvarande ersättningsstrukturer och nivåer i bolaget.