Öka kapaciteten med 20-30 procent per år


Fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle

Biokraft bidrar till ett fossilfritt, cirkulärt och hållbart samhälle genom att producera förnybar energi i form av biogas. Ökad produktion och tillväxt förutsätter investeringar i kapacitetsutbyggnad i nya eller existerande anläggningar.

Biokraft satsar främst på att bygga produktionskapacitet för flytande biogas. Biokraft ska vidare förstärka och utveckla sin ledande marknadsposition genom satsningar för fortsatt tekniskt ledarskap via HOLD Technology™ och en ambitiös tillväxtstrategi.

CSE027 501 Skånes Fagerhult Flygbild Blå Damm

Välfylld pipeline av projekt i olika stadier

Från idé till produktion

Biokraft har etablerat en tillväxtorganisation som identifierar och utvärderar samtliga idéer till och med att ett slutligt investeringsbeslut (FID) kan fattas. Efter investeringsbeslut tar Program Office över ansvaret för verkställa projektet fram tills dess att anläggningen godkänns och lämnas över till driften.

Anläggning av storskaliga biogasanläggningar med flytandegörning är komplicerade och kostsamma projekt och Biokraft har etablerat en process i flera steg för att minimera felinvesteringar. 

Konceptstudie identifierar tillgång till substrat och mark. Förstudie som utvärderar genomförbarheten omfattande bland annat miljötillstånd och tillgång till substrat. Om projektet möter alla krav i förstudien utvecklas en detaljerad kravspecifikation och genomförandeplan för investeringen som läggs fram till styrelsen för slutgiltigt investeringsbeslut och därefter startar bygget.

Processen från konceptstudie till slutgiltigt investeringsbeslut kostar upp till 20 MSEK och tar vanligtvis 12 till 18 månader. Att bygga ut produktionskapaciteten med 1 GWh kostar mellan 4-6 MSEK inklusive förarbeten.

Skånes Fagerhult, Sverige

Skånes Fagerhult är en tätort i Örkelljunga kommun i Skåne precis vid E4:an. Samhället är omgivet av vacker natur med bokskog alldeles intill bostadsområdena.

Omvandla gödsel och restprodukter till biogas

Här ska Biokraft bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (Bio-LNG). I huvudsak ska gasen framställas av gödsel från djurhållning i området. Förutom gödsel kommer även andra restprodukter från lantbruk och matproduktion att tillvaratas.

Produktionen beräknas kunna påbörjas i mitten av 2025 och ska producera ca 130 GWh, eller motsvarande energiinnehållet i 13-25 miljoner liter diesel. Den årliga CO2-reduktionen beräknas till 53 000 ton. Anläggningen kommer dessutom att producera 2-400 000-ton högkvalitativ biogödsel till regionens lantbruk.

Fakta

Kapacitet: 130 GWh (LBG)

Huvudsubstrat: Gödsel

Status: Investeringsbeslut i slutet av 2023.

Planerad produktionsstart: Mitten av 2025

Statligt stöd: Klimatklivet

 

Kontakta projektledare

Carl Tullberg

E-post: carl.tullberg(at)biokraft.com

Telefon: 0707929255

 

Ulf Wäktare

E-post: ulf(at)ekdalen.com

Telefon: 0708155858

Mönsterås Översikt Bild

Mönsterås, Sverige

Mönsterås, i Kalmar län, är en av landets djurtätaste kommuner, vars många lantbrukare söker efter nya lösningar för att kunna effektivisera och expandera sin verksamhet på ett hållbart sätt. Med detta som utgångspunkt har Biokraft och Mönsterås Biogas skrivit ett samarbetsavtal för att bygga och driva en biogasanläggning som ska producera flytande biogas och hygiensierad biogödsel genom att återvinna böndernas gödsel. Parterna har bildat ett gemensamt utvecklingsföretag, Mönsterås Biogasproduktion AB, som ska ansvara för den framtida produktionen.

God tillgång på substrat och starkt lokalt stöd

Mönsterås är en fantastisk plats för denna typ av projekt, det finns god tillgång på substrat kombinerat med ett starkt lokalt stöd och engagerade partners. Tänkta kunder är de stora tankstationsföretagen, aktörer inom industri och sjöfart men även större europeiska energiföretag. 

Biogasanläggningen ska omvandla gödsel från nöt-, svin- kyckling- och äggproduktion i området till flytande biogas (LBG) och olika typer av förädlad biogödsel. Anläggningen dimensioneras för en årlig produktion av 125 GWh biogas och ca 250 000 ton högvärdig biogödsel i olika fraktioner i både flytande och fasta former.

Fakta

Kapacitet: 120 GWh (flytande biogas)

Huvudsubstrat: Gödsel

Status: Under uppförande

Planerad produktionsstart: Q4 2024

Uppskattad nettoinvestering: 600 MSEK

Mönsterås Översikt Bild

Perstorp, Sverige

Perstorp är en tätort i Perstorps kommun i Skåne, där industrikoncernen Perstorp AB grundades för mer än 140 år sedan, och fortsatt är en stor industriaktör. Samhället är omgivet av vacker natur. Utanför tätorten driver Perstorp AB en Industripark vilken är lämplig för en etablering av en Biogasanläggning, både sett till placering samt tillgång till industriell infrastruktur så som tillgång på el, VA, värme med mera.

Omvandla gödsel och restprodukter till biogas

Här planerar Biokraft att bygga en produktionsanläggning för biogas ansluten till gasnätet, för att på så sätt tillgängliggöra gasen till kunder i Västsverige och norra Europa. I huvudsak ska gasen framställas av gödsel från djurhållning i området. Förutom gödsel kommer även andra restprodukter från lantbruk och matproduktion att tillvaratas.

Produktionen beräknas kunna påbörjas 2027 och ska producera ca 130 GWh, eller motsvarande energiinnehållet i dryga 13 miljoner liter diesel. Den årliga CO2-reduktionen beräknas till 53 000 ton. Anläggningen kommer dessutom att producera högkvalitativ biogödsel till regionens lantbruk. Vidare kommer avskild CO2 att uppgraderas och förvätskas, för att på så sätt kunna ersätta fossil CO2, vilket ytterligare bidrar till klimatnyttan.

Fakta

Kapacitet: 130 GWh (LBG) samt 17 000 ton flytande CO2
Huvudsubstrat: Gödsel
Status: Investeringsbeslut under 2025.
Planerad produktionsstart Uppstart under 2027
Statligt stöd: Klimatklivet ansökt.

Kontakta projektledare

Andreas Cederborg
E-post: andreas.cederborg(at)biokraft.com
Telefon: 0708 82 64 00

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag Biokraft Perstorp (pdf)

PM risk Biokraft Perstorp (pdf)

241 BIOGAS

Stockholm, Sverige

STOCKHOLM BIO-LNG

Biokraft avser att bygga ut och uppgradera anläggningarna i Stockholm.

I Södertörn kommer utbyggnaden att omfatta både en ökad gasproduktionskapacitet och en förvätskningsanläggning. Den kommer att kunna producera både gasformig (CBG) och flytande biogas (Bio-LNG).

Det pågår även ett arbete för att ansluta Södertörn-anläggningen till gasnätet i Stockholm, vilket i sin tur möjliggör att gasen som produceras i Henriksdal kan transporteras till Södertörn för att omvandlas till Bio-LNG.

Fakta

Planerad kapacitet: 120 GWh (Bio-LNG)

Förväntad produktionsstart: Andra halvåret 2023

Uppskattad nettoinvestering: 200 MSEK

 

Skogn Dronebilde Fabrikk

Skogn, Norge

Anläggningarna i Skogn skall också uppgraderas och byggas ut.

Anläggningens funktionalitet dimensioneras för att behandla cirka 110 000 ton avfall, bl.a. ensilage från den norska laxodlingsindustrin, gödsel och andra organiska avfallsströmmar.

Fakta

Skogn III

Planerad produktion: 90 GWh (Bio-LNG)

Förväntad produktionsstart: Q4 2024

Uppskattad nettoinvestering: 180 MNOK