Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare


Följande riktlinjer omfattar verkställande direktör och andra medlemmar i koncernledningen som i nedanstående text benämns ledande befattningshavare. 

Riktlinjerna tillämpas från och med Årsstämman 2021. LÄNK till dokument

Ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut om ersättningsärenden i den mån de påverkas av sådana ärenden.

Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

För mer information om Bolagets affärsstrategi, se senaste publicerad årsredovisning eller biokraft.com

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen inklusive hållbarhet förutsätter att Biokraft kan attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare genom att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning.

Ersättningskomponenter och villkor för medlemmar i koncernledningen

Ersättningen till verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen kan bestå av följande komponenter: fast kontantlön (grundlön), kort- och långsiktig rörlig ersättning, tjänstepension, övriga förmåner. 

Stämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Grundlön

Grundlönen, som omprövas årligen, bestäms med hänsyn till befattning, kvalifikation, individuell prestation och anställdas löneökningar. 

Rörlig kontantersättning

Rörlig ersättning syftar till att främja uppfyllandet av de årliga kortsiktiga målen  som ska vara fördefinierade, mätbara och tydligt relaterade till Biokrafts finansiella eller icke-finansiella mål, affärsstrategi inklusive hållbarhet. 

Styrelsen utvärderar verkställande direktörens resultat i förhållande till uppsatta kriterier, medan verkställande direktörem ansvarar för utvärdering av övriga medlemmar i koncernledningen.

Rörlig kontantersättning får inte överstiga 50 procent av den årliga fasta kontantlönen för verkställande direktör och 25 procent av den fasta årslönen för övriga medlemmar i koncernledningen.

Pension

De totala pensionskostnaderna får motsvara högst 30 procent av den årliga fasta kontantlönen för ledande befattningshavare, inklusive lagstadgad tjänstepension och pension hänförlig till kortsiktig rörlig kontantersättning. Långsiktig rörlig ersättning är inte pensionsgrundande.

Pensionsarrangemang och pensionsgrundande lön enligt ovan ska gälla för medlemmarna i koncernledningen, förutom om individen omfattas av kollektivavtal som föreskriver annat.

Förmåner

Förmåner utgår i form av, men är inte begränsade till, exempelvis livförsäkring, sjukförsäkring, bilförmån, bostadsförmån och andra sedvanliga förmåner. Förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen.

Styrelsen har möjlighet att använda andra typer av ersättningar för att uppfylla Bolagets övergripande mål, inklusive ersättning av engångskaraktär eller extraordinär karaktär, såsom sign-on bonus eller stay-on bonus. Sådana ersättningskomponenter får inte överstiga 50 procent av årlig fast kontantlön och får inte betalas mer än en gång per år och individ.

Långsiktiga incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan utöver ovanstående ersättningar erbjudas långsiktiga incitamentsprogram i syfte att belöna långsiktiga strategiska och finansiella resultat och därigenom sammanlänka bolagsledningens intressen med aktieägarnas intressen.

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram måste beslutas av en bolagsstämma. Väsentliga villkoren för varje lanserat långsiktigt incitamentsprogram redovisas inför årsstämman i Biokrafts årliga ersättningsrapport.

Ersättningsutskottet gör en utvärdering av prestationer i förhållande till prestationsmått i de korta och långsiktiga incitamentsprogrammen och utvärderingen ska baseras på de senaste tillgängliga rapporterna som publicerats av Scandinavian Biogas

Upphörande av anställning

Uppsägningstiden för en medlem i koncernledningen på initiativ av Bolaget uppgår till högst tolv (12) månader. Uppsägningstiden för verkställande direktör på initiativ av Bolaget uppgår till högst sex (6) månader. Uppsägningstiden för en medlem av koncernledningen på den anställdas initiativ motsvarar högst sex (6) månader.

För verkställande direktör utgår avgångsvederlag motsvarande högst tolv (12) månader.