Bolagsordning för Biokraft International AB


Organisationsnummer: 556528-4733

 

Antagen vid Årsstämma den 27 April 2023

§1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Biokraft International AB. Bolaget är publikt (publ).

§2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt på en internationell marknad producera och distribuera biogas, och att på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling och spridning av kunskap inom området biogasframställning, samt idka därmed förenliga verksamheter.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§6. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med upp till tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§9. Anmälan till bolagsstämman

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare i bolaget får medföras endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt och tid som angivits för anmälan om deltagande i stämman. Antalet biträden får uppgå till högst två.

§10. Poströstning och fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

§11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om 
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet at styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december

§13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


Har du några frågor?

Matti Vikkula

President and CEO

matti.vikkula(at)biokraft.com