Valberedning


Valberedning

Biokrafts valberedning har till uppgift att lägga fram förslag om val av årsstämmans ordförande, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även föreslå styrelsearvode och annan ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode och, om lämpligt, förslag till valberedning för nästa årsstämma. 

Valberedningens förslag inför årsstämman ska presenteras i kallelse till årsstämman.

Medlemmar i valberedningen inför årsstämma 2024

Vid årsstämman 2024 kommer valberedningens ledamöter att bestå av Olav Sem Austmo (representerande Aneo Renewables Holding AS), Jonas Bengtsson (representerande Bengtssons Tidnings AB), Christian Janssen (representerande ST1 Sverige AB) samt Anders Bengtsson, styrelsens ordförande.

Utnämning och mandattid

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och ledamöter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti. Om någon av dessa aktieägare inte vill utöva sin rätt att utse en ledamot i valberedningen kommer aktieägaren som står näst på tur att erbjudas rätten att utse en ledamot i valberedningen, osv. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts får en representant från samma aktieägare ersätta den avgående ledamoten, om valberedningen bedömer att det är nödvändigt. Namn på valberedningens ledamöter och på de aktieägare som har utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandattid upphör när sammansättningen av en ny valberedning har offentliggjorts.

Sammansättning

Styrelseledamöter kan utses till valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot utses till valberedningen, får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Styrelseledamöter kan inte vara valberedningens ordförande. Om den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren är styrelseledamot ska valberedningen utse en annan ledamot till ordförande.

Om en aktieägare som är representerad i valberedningen minskar sitt aktieinnehav i bolaget kan den ledamot som representerar sådan aktieägare avgå och, om valberedningen bedömer att det är lämpligt, ska den aktieägare som står näst på tur i röstmässig storleksordning ges möjlighet att utse en ledamot istället. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligt förändrats innan valberedningens uppdrag har slutförts kan valberedningen besluta att göra ändringar i valberedningens sammansättning.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens arbete

Valberedningen sammanträder minst en gång per år.