Bolagsstyrningen ska stödja en långsiktigt hållbar tillväxt


Biokrafts bolagsstyrning ska stödja en långsiktig och lönsam tillväxt genom god internkontroll och en sund företagskultur.

Bolagsstyrningen lägger en solid grund för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en lämplig ansvarsfördelning mellan olika företagsorgan samt säkrar att den information som kommuniceras till marknaden är korrekt.

Biokrafts bolagsstyrning bygger på aktiebolagslagen, Nasdaq First North Premier Growth Markets Rulebook, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra relevanta lagar, förordningar och externa regelverk. Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i bolagets årliga bolagsstyrningsrapport.

80 BIOGAS

För ytterligare frågor kontakta

Matti Vikkula

CEO and President

matti.vikkula(at)biokraft.com