Biogasmarknaden i Europa ska tiodubblas till 2030


EU:s krav på grön omställning driver efterfrågan på biogas

Efterfrågan på biogas drivs av EU:s krav på grön omställning inom tunga transporter, sjöfart och industri. Biogas leder till minskade utsläpp av växthusgaser och en ökad självförsörjningsgrad av förnybar energi i Europa.

 

Läs mer om EU kommissionens biogasplan

BIP Europe


Biokraft 656Px

Störst potential inom tunga transporter

Biogas produceras för många olika användningsområden och utbudet styrs av olika marknaders förutsättningar avseende infrastruktur och tillgång till substrat. Störst tillväxtpotential i Nordeuropa finns inom drivmedel för tunga transporter, sjöfart och inom industriella processer. I Korea är det vanligare att biogas används till framställning av industriell värme och el.

Offer4 (matavfallspåsar)

Organiskt avfall och restprodukter är vår råvara

Råvaran för biogasproduktion kallas för substrat och består främst av matavfall, avloppsslam, ensilage och gödsel. Olika typer av organiskt material blandas för att maximera gasutbytet som sker när råvaran bryts ned av  mikroorganismer (rötas) i en syrefri miljö. Substratmarknaden är i en tidig utvecklingsfas och konkurrensen om etiskt godkända substrat hårdnar.


Vill du veta mer om vår marknad?

Kontakta:

Matti Vikkula

CEO and President

matti.vikkula(at)biokraft.com