Styrelsen har det yttersta ansvaret för Biokrafts organisation och verksamhet


Styrelsen utses av årsstämman och har det yttersta ansvaret mot bolagets ägare för organisation och drift av verksamheten.

Styrelsen ska bestå av minst tre och max tio ordinarie ledamöter med högst tio suppleanter. För närvarande består styrelsen av sex ordinarie ledamöter, valda fram till årsstämman 2023, och två arbetstagarrepresentanter.

Rectangle 1045 ( demo Väg uppifrån 1562x600)