Stor potential i flytande biogas

Den europeiska produktionen av biometan har vuxit med 640 procent mellan 2011 (5 TWh) och 2021 och uppgår idag till cirka 37 TWh, vilket säljs som komprimerad eller flytande biogas. Biogas svarar för 4,5 procent av gasmarknaden i EU. 

Flytande biogas har tydliga fördelar som drivmedel för tunga vägtransporter och sjöfart. Den är enkel att frakta, har ett högt energiinnehåll per kubikmeter och kan enkelt paketeras och distribueras till olika tankstationer eller och injekteras i gasnätet. Därtill kan den flytande biogasen helt eller delvis ersätta flytande fossilgas i befintliga anläggningar eller fordon och därmed bidra till kraftigt sänkta CO2 GHG-utsläpp inom transportsektorn. 

Marknaden bedömer att efterfrågan på förnybar energi lämplig för tunga transporter kommer att öka kraftigt. Exempelvis har svenska Klimatklivet beviljat stöd till produktionsanläggningar och tankstationer för förnybara 
drivmedel över hela landet. Även efterfrågan från den nordiska sjöfarten ökar när allt fler rederier investerar i gasdrivna fartyg, som på sikt kan drivas med flytande biogas. 

Flytande biogas är den mest skalbara och billigaste formen av förnybar gas och står idag för en sjättedel av den totala biogasmarknaden. Potentialen är enorm och EBA:s bedömning är att 40-60 procent av Europas totala gasefterfrågan skulle kunna tillgodoses av biometan.

Bolag skulle kunna nå sina utsläppsmål relativt enkelt med flytande biometan, då det är ekonomiskt och använder samma infrastruktur och system som naturgas. Det kräver därmed inte lika stora investeringar som andra förnybara energikällor.

Gasfordon I Europa 2030