Motsvarar vanlig flytgödsel med 3-4 % torrsubstans


Försök har visat att spridning av flytande biogödsel, genom sin låga torrsubstans, tränger lättare ned i marken vilket minimerar kväveförlusterna.

Flytande biogödsel har en torrsubstans på 3-4% och levereras med tankbil för spridning direkt på åkern.

Innehållsdeklaration Flytbiogödsel