Accountant


Revisorer

Den externa revisorns uppgift är att granska företagets års- och hållbarhetsredovisning och bokföring, koncernredovisning och finansiella rapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna in en revisionsberättelse för koncernredovisningen till årsstämman. 

Revisorn, och eventuella revisorssuppleanter, väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2022 för en mandatperiod om ett år. Auktoriserade revisorn Lars Kylberg har varit huvudansvarig revisor.