Skogn Dronebilde Fabrikk

Vår produksjons-anlegg i Skogn

Produksjon av flytende biogass

Biogassanlegget i Skogn i Midt-Norge ble tatt i bruk sommeren 2018. Anlegget er verdens største for produksjon av flytende biogass (LBG) og har en årlig kapasitet på 12,5 millioner Nm3 metan, som tilsvarer 120 GWh. Primære råvarer er i hovedsak ensilasje fra norsk lakseoppdrettsnæring (70 000 tonn per år) og prosessvann fra Norske Skogs papir- og tremasseindustri i Skogn. Den strategiske plasseringen av anlegget muliggjør substratleveranser med båt, lastebil og tog.

Det vanligste substratet i Norge er kloakkslam og matavfall, mens gjenvinning av ensilasje fra lakseanlegg er ett av de viktigste råvarene for biogassproduksjon i Skogn. Skogn er dermed en viktig bærekraftspartner til den norske fiskeindustrien. Skogens primære råstoff er ensilasje fra den norsk lakseoppdrettsnæring og prosessvann hentet fra Norske Skogs papir- og tremasseindustri i Skogn.

Fakta

Designkapasitet: 125 GWh (LBG)

Hovedsubstrat: Fiskensilasje og industrielt prosessvann/kloakkslam

Plassleder: Pål Nygård

Adressen: Skogn, Levanger - NR

Allmenn informasjonsplikt for storulykkebedrifter

Opplysninger som skal meddeles allmenheten i henhold til Storulykke-forskriftens §12 første ledd (meldepliktige virksomheter) for Biokraft AS avdeling for farlig avfall.

Vi har utarbeidet en enkel informasjon om biogassanlegget på Skogn til naboer og andre interesserte. Informasjonen kan lastes ned her.

Overview