Skogn

Grønn nærings-utvikling

Håndtere miljøkrisen og begrense den globale oppvarmingen

Biokraft ble stiftet med mål om å bidra til en bærekraftig overgang fra fossil til fornybar energi. Ved å resirkulere organiske avfallsprodukter jobber vi mot vår visjon om en bærekraftig verden som produserer bioenergi og ernæring i en sirkulær syklus. Vi bidrar også til et mer bærekraftig samfunn med økt selvforsyning med energi og mat.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører en risikovurdering av våre leverandører innenfor temaene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har oversikt over våre leverandører og samarbeidspartnere.

  • Vi gjennomfører risikovurderinger for å kunne prioritere områder og leverandører med høyere risiko. Primært via industrisektor og driftsland.
  • Vi gjennomfører videre oppfølging og due diligence på områder med høy risiko.
  • Vi skal regelmessig, og minst en gang i året (innen 30. juni hvert år), rapportere om risikovurderinger og ytterligere due diligence som kreves.
  • Vi velger forretningspartnere som viser respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og der det anses nødvendig skal samarbeidet reguleres gjennom ytterligere avtaler, sertifisering og QHMS-sjekker.

Biokraft driver ett konserndekkende bærekraftsarbeid og i Års- og Bærekraftsrapporten for 2022 er det mer utfyllende informasjon om Biokrafts bærekraftsarbeid. 

Scandinavian Biogas Års- och Hållbarhetsrapport 2022